Kontakt a GDPR

ADDICOO GROUP s. r. o.
Bohdíkovská 2438 / 7
Šumperk 787 01
IČO:47681853
DIČ: CZ47681853

Jaroslav Ficnar
tel. č. : 724 072 231
mail: jaroslav.ficnar@addicoo.com


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společnosti Addicoo Group s.r.o., se sídlem Bohdíkovská 2438/7, 787 01 Šumperk, IČO 47681853.

Při zpracování osobních údajů se řídíme všemi právními předpisy, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen ,,Nařízení GDPR ‘‘) a zákonem o ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady ( EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,, GDPR ‘‘) je ADDICOO GROUP s.r.o., IČO 47681853 se sídlem Bohdíkovská 2438 / 7 ´, 787 01 Šumperk, společnost zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4512 ( dále jen : ,, správce ‘‘).

Kontaktní údaje správce jsou:

Bohdíkovská 2438 / 7, 787 01 Šumperk

E-mail: office@addicoo.com

Tel.: + 420 583 251 040

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje , které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

·plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

·oprávnění zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

·Váš souhlas se zpracováním pro účely pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojením s §7 odst. 2 zákona č. 480 / 2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je:

·vyřízení vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplívajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

·zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV.Doba uchování údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

·Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,

·Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu (nejdéle po dobu 5 let).

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobních údajů vymaže.

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou:

·podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy

·zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu:

Příjemci osobních údajů jsou:

SUBJEKT IČOPOZICE

ADDICOO GROUP s.r.o.47681853 správce

Česká pošta, s.p. 47114983zpracovatel

TOPTRANS EU, a.s. 28202376 zpracovatel

VI.Vaše práva

1.Za podmínek v GDPR máte:

·právo na přístup ke svým osobním údajům

·právo na opravu osobních údajů, popř. omezení zpracování

·právo na výmaz osobních údajů

·právo vznést námitku proti zpracování

·právo na přenositelnost údajů

·právo odvolat souhlas se zpracováním

·právo podat stížnost

2.Pokud byste chtěli uplatnit jakékoliv své právo jakožto subjektu údajů nebo v případě jakýchkoliv jiných dotazů či požadavků souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím emailové adresy: office@addicoo.com.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména silná hesla, bezpečnostní software, šifrování, pravidelné zálohy apod.

3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje, že jste seznámen /a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinností dnes 25. 5. 2018.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A ZPRACOVÁNÍ COOKIES

Dovolujeme si Vám upozornit, že webové stránky následující webové stránky používají cookies:

www.krmivopropapousky.cz

www.kaytee.cz

www.zupreem.cz

Cookies a GDPR

Podle nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27.4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů jsou cookies osobní údaj.

Uvedené cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Všechny cookies slouží k analýze návštěvnosti. Přesto máte právo cookies odmítnout. V tomto případě může dojít ke komplikacím při prohlížení internetových stránek a nelze zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu stránek.

Tyto stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Společnost používá tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na stránce a užívání internetu vůbec.